"Az élmény önmagát írja; az ötletet Te írod" – Márai Sándor
Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIVONATA

Jelen dokumentum az Ön személyes adatainak kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogairól ad tájékoztatást az Európai Unió rendeletének megfelelően (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, továbbiakban: GDPR ) 

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő: 


Név: Közép – Kelet – Európai Rekreációs Társaság

Székhely: 6723 Szeged, Csaba utca 48/A   

Nyilvántartási szám: 06-02-0002728

Adószám: 18136892-2-06

Képviselő: Dr. Fritz Péter

E-mail cím: marketing@recreationcentral.eu

Honlapok: http://www.recreationcentral.eu

http://yourrecreation.eu

www.egeszsegfejlesztes.eu


Az adatkezeléssel kapcsolatos információk 

Adattovábbítás, adatfeldolgozás:

Az Ön által megadott adatok az alábbi adatfeldolgozók részére kerülnek továbbításra: 


Név: Kulcsár Ágnes e.v. – Torma Beatrix 

Székhely: 6722 Szeged, Török utca 6.

Adószám: 65871252-1-26

Képviselő: Kulcsár Ágnes e.v. –Torma Beatrix könyvelő

Telefonszám: trixi21@gmail.com


Név: CIB Bank Zrt.

Székhely: 1027 Budapest, Medve utca 4-14.

Fiók: 6720 Szeged, Kiss Menyhért u. 1 –Szeged 1. sz. Fiók

Telefonszám: (06-1) 423 - 1000


Cégnév: Facebook Inc.

Székhely: Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA


Cégnév: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Cégjegyzékszám: 01-09-303201

Adószám: 13421739-2-41

Képviselő: Stygár-Joó János ügyvezető

E-mail: info@szamlazz.hu


Cégnév: Magyar Posta Zrt. 

Székhely:(1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.)Szerződések és nyilatkozatok révén biztosítjuk, hogy ezek a szolgáltatók az európai adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően dolgozzák fel a személyes adatokat. Személyes adatot harmadik személynek nem tovatovábbítunk, kivéve, ha ezt törvény kötelezővé teszi. 


Az adatkezelések jogalapja és megőrzési időszak 

Az adatkezelések jogalapját az önkéntes hozzájárulás esetein túl, az alábbi jogszabályok teszik lehetővé számunkra.

• Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény az Eker. 13/A. § (3) bekezdése

• Az Infotv. 5. § (1) bekezdésének b) pontja

• GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja

• A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése

• Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény.

• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

• A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 54. §-a. 

• 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról


Adatai kezelésével kapcsolatosan az alábbi jogai vannak:

1.Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése 

2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg

4. Az érintett hozzáférési joga

5. A helyesbítéshez való jog

6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

7. Az adatkezelés korlátozásához való jog

8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

9. Az adathordozhatósághoz való jog

10. A tiltakozáshoz való jog

11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

12. Korlátozások

13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog


 


Jogorvoslatok rendje 


Panasz benyújtása az adatkezelőhöz 


Amennyiben személyes adatainak kezelésével összefüggésben panasszal kíván élni, forduljon az adatkezelőhöz.


Bírósági eljárás indítása


Ha önt érintetti jogainak gyakorlásával összefüggésben vagy a személyes adatai kezelése során jogsértés éri, polgári pert kezdeményezhet az adatkezelő ellen. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. Az eljárás megindítható az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Jogsértés megállapítása esetén kártérítésre és sérelemdíjra tarthat igényt, valamint a bíróság kötelezheti az adatkezelőt az érintetti jogok gyakorlásának teljesítésére. 


Panasz benyújtása felügyeleti hatósághoz 


Amennyiben önt a személyes adatok kezelésével kapcsolatban sérelem éri, panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. 


A hatóság elérhetősége: 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Telefon: +3613911400 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Honlap: www.naih.hu 


Adatkezelésünkkel kapcsolatban részletes tájékoztatást az alábbi linkre kattintva talál:

Link a részletes tájékoztatóra!Kelt.: Szeged, 2018. május 24._________________________

Dr. habil. Fritz Péter

Elnök