"Az élmény önmagát írja; az ötletet Te írod" – Márai Sándor
Hírek
Meghívó a KERT évi rendes Közgyűlésére 2022/05/27 17:00

MEGHÍVÓ A KÖZÉP-KELET-EURÓPAI REKREÁCIÓS TÁRSASÁG 2022. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE

Javasolt napirendi pontok:

1. Napirendi pontok elfogadása

2. Jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők, illetve levezető elnök választása

3. Elnöki beszámoló a Társaság elmúlt 1 évéről

4. 2021. évi pénzügyi beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása

5. 2021. évi Ellenőrző Bizottsági beszámoló elfogadása

6. Ellenőrző Bizottság elnökének megválasztása (titkos szavazással)

7. Beszámoló a Társaság Kreatív csoportjainak 2021. évi eredményeiről

8. 2022. évi tervek és a 2022. évi pénzügyi terv elfogadása

9. Alapszabály módosítása

10. Egyebek

Online részvételére feltétlenül számítunk!

A közgyűlés a részvételre jogosultak online megjelenése mellett kerül lebonyolításra.

A társaság rendes tagjai közgyűlési jogaikat személyesen vagy meghatalmazott képviselő útján és a

Társaság által kiállított szavazólap helyett online felületen gyakorolhatják.

Akadályoztatása esetén a Ptk. 3:65. § (3) bekezdése és az alapszabály II. fejezet 2.4.4. pontja alapján a tagsági jogai képviselője útján is gyakorolhatja.

A szabályosan kitöltött meghatalmazások e-mailben beérkezési határideje: 2022. május 25. szerda 18:00, valamint postai úton a társaság székhelyére is megküldendő egy eredeti példányban.

A Társaság alapszabálya IV. fejezet 1.1.5. pontja szerint a közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több, mint fele jelen van (50% + 1 fő).

Minden tagot egy szavazat illet meg, akinek az éves tagdíja az Alapszabályban meghatározott időpontra, illetve az elnökség által adott egyszeri kivételes póthatáridőre a Társaság bankszámlájára megérkezett.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés

 helyszíne: változatlan

 időpontja: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.

törvény 3:76. § (3) bekezdése alapján 3 nap, azaz 2022. május 30. 17:00 óra

A megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Online részvételére feltétlenül számítunk!

Szeged, 2022. május 13.

Dr. habil. Fritz Péter s.k. Dr. Nagyváradi Katalin s.k. Dr. Magyar Márton