"Az élmény önmagát írja; az ötletet Te írod" – Márai Sándor
Hírek
Meghívó 2022/05/27 17:00

MEGHÍVÓ A KÖZÉP-KELET-EURÓPAI REKREÁCIÓS TÁRSASÁG 2022. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE Az aktuális jogszabályi előírások és az Alapszabály IV.1.1.2. pontjában foglaltak betartásával a Közép-Kelet-Európai Rekreációs Társaság (6723 Szeged, Csaba u. 48/A; Nyilvántartási szám: 2728; a továbbiakban: "Társaság") az idei évi rendes közgyűlését online környezetben tartja meg. Helyszíne és módja: távoli eléréssel online jelenléttel, az előzetes regisztrációt követően az elnökségi titkár által rendelkezésre bocsátott linken keresztül. Az online konferencia-alkalmazás használatához és a közgyűlésen történő részvételhez internetelérés szükséges. Az Alapszabály IV. 1.1. pontja szerint „Az éves rendes Közgyűlésen az vehet részt, aki tagdíjfizetési kötelezettségét a Társaság részére rendezte.” Regisztráció a közgyűlésre: A meghívó a tag hivatalos e-mail címére kerül megküldésre, ezt követően a regisztráció 2022. május 25. 18:00-ig az elnökségi titkárnak, Dr. Magyar Mártonnak megküldendő válasz e-mailben lehetséges. Részvétel a közgyűlésen: A közgyűlés online linkjét azon tagok kapják meg a közgyűlést megelőző napig (2022. május 26-ig), akik az előzetes regisztráció során megfelelően jelezték részvételi szándékukat a fenti határidőig, így biztosítható a résztvevő tagok pontos beazonosíthatósága. Szavazás: A szavazás pontos módjáról a közgyűlésre regisztrált, résztvevő tagok részletes előzetes információt kapnak az elnökségi titkártól e-mailen, illetve az online közgyűlés során a levezető elnök is ismerteti annak használatát.

Javasolt napirendi pontok:

1. Napirendi pontok elfogadása

2. Jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők, illetve levezető elnök választása

3. Elnöki beszámoló a Társaság elmúlt 1 évéről

4. 2021. évi pénzügyi beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása

5. 2021. évi Ellenőrző Bizottsági beszámoló elfogadása

6. Beszámoló a Társaság Kreatív csoportjainak 2021. évi eredményeiről

7. 2022. évi tervek és a 2022. évi pénzügyi terv elfogadása

8. Alapszabály módosítása

9. Egyebek


Online részvételére feltétlenül számítunk!

A közgyűlés a részvételre jogosultak online megjelenése mellett kerül lebonyolításra.

A társaság rendes tagjai közgyűlési jogaikat személyesen vagy meghatalmazott képviselő útján és a

Társaság által kiállított szavazólap helyett online felületen gyakorolhatják.


Közép-Kelet-Európai Rekreációs Társaság

„Az élmény önmagát írja; az ötletet te írod.” Márai Sándor


E-mail: info@recreationcentral.eu Hivatalos honlap: www.recreationcentral.eu

Kapcsolattartási cím: 6723 Szeged, Csaba u. 48/A

Bejegyző végzés: Pk.60.066/2010/2. Adószám: 18136892-1-06

Nyilvántartási szám: 2728 E-mail (elnökségi titkár):

szellemi@recreationcentral.eu

Akadályoztatása esetén a Ptk. 3:65. § (3) bekezdése és az alapszabály II. fejezet 2.4.4. pontja

alapján a tagsági jogai képviselője útján is gyakorolhatja.

A szabályosan kitöltött meghatalmazások e-mailben beérkezési határideje: 2022. május

25. szerda 18:00, valamint postai úton a társaság székhelyére is megküldendő egy eredeti

példányban.

A Társaság alapszabálya IV. fejezet 1.1.5. pontja szerint a közgyűlés

határozatképes, ha azon a tagok több, mint fele jelen van (50% + 1 fő).

Minden tagot egy szavazat illet meg, akinek az éves tagdíja az Alapszabályban

meghatározott időpontra, illetve az elnökség által adott egyszeri kivételes pót


határidőre a Társaság bankszámlájára megérkezett.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés

 helyszíne: változatlan

 időpontja: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.

törvény 3:76. § (3) bekezdése alapján 3 nap, azaz 2022. május

30. 17:00


A megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a

megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Online részvételére feltétlenül számítunk!


Szeged, 2022. május 13.


Dr. habil. Fritz Péter s.k. Dr. Nagyváradi Katalin s.k. Dr. Magyar Márton