"Az élmény önmagát írja; az ötletet Te írod" – Márai Sándor
Közlési feltételek

A kéziratok elbírálásának és elfogadásának joga a szerkesztőséget illeti.

 

A tanulmányként megjelentetni kívánt kézirat benyújtásának tartalmi előírásai:

A címoldalon sorrendben a következők szerepeljenek: 

 1. a kézirat címe magyar és angol nyelven, amely rövidítést nem tartalmazhat
 2. a szerzők neve (titulussal együtt):

Első szerző neve, munkahelye, levelezési címe, e-mail címe

 • Tudományos tevékenysége és főbb kutatási területei:
 • Fényképe:


 • További szerző neve:
 • E-mail címe:


 • A levelező szerző neve:
 • E-mail címe:
 • Telefonszáma:

A ,,szerző" fogalma: szerzők lehetnek:

 • akik jelentősen hozzájárultak a kutatás kialakításáshoz, megtervezéséhez vagy az adatok létrehozásáshoz, feldolgozásához, elemzéséhez és értékeléséhez
 • részt vettek a cikk megfogalmazásában vagy fontos részletek kritikus átdolgozásában
 • részt vettek a végső verzió jóváhagyásában
 • beleegyeztek abba, hogy minden szempontból felelősségre vonhatók a kutatással kapcsolatban.


Külön oldalon szereplejenek az absztraktok a kulcsszavakkal:

 1. Összefoglalás magyarul:
 2. Kulcsszavak magyarul (max.5):
 3. Összefoglalás angolul:
 4. Kulcsszavak angolul (max.5):


Külön oldalon szerepeljen a szövegtörsz, azaz maga kézírat.

Külön oldalon szerepeljen az irodalomjegyzék.

Külön oldalon: illusztrációk

 • Illusztráció neve:
 • Illusztráció címe magyarul:
 • Illusztráció címe angolul:


1. Az összefoglalók elkészítésére vonatkozó előírások:

 • Times New Roman betűtípussal,
 • 12-es betűmérettel,
 • szimpla sortávolsággal,
 • formázás nélkül,
 • terjedelme az 1.200 karaktert (szóközzel) ne haladja meg, és
 • ne tartalmazzon rövidítéseket!
 • Tartalmi elemei: Bevezetés, Célkitűzések, Eredmények, Következtetések.
 • Szerkesztésénél lényegre törő fogalmazásra kell törekedni úgy, hogy csupán az összefoglalás elolvasása is elegendő legyen a cikk lényegének megértéséhez.

 

2. A tanulmány szövegének elkészítésére vonatkozó előírások:

 • Times New Roman betűtípussal,
 • 12-es betűmérettel,
 • szimpla sortávolsággal,
 • formázás nélkül,
 • terjedelme a 25.000 karaktert (szóközzel) ne haladja meg, ami magában foglalja a szövegtörzsön túl az irodalomjegyzéket is!
 • A szövegben lábjegyzet, vastagon szedett, dőlt betűs, aláhúzott kiemelés nem alkalmazható! Kérjük, hogy az alcímeket ne kapitális betűtípussal írják!

 

Tartalmi elemei:

 • Bevezetés: néhány mondatban meg kell jelölni a kérdésfelvetést. Kerülni kell a részletes történelmi áttekintést. Az irodalmi hivatkozásokat a legújabb eredeti közleményekre és összefoglalókra kell korlátozni.
 • Módszerek: világosan és pontosan kell leírni azokat a módszereket, amelyek alapján a szerzők az eredményeket megkapták. Amennyiben a módszereket már közölték, elegendő, ha csak a metodika alapelveit jelöli meg.
 • Eredmények: a „Következtetés” résztől elkülönítve, világosan kell szerkeszteni.
 • Következtetések: legyen kapcsolatban az ide vonatkozó legújabb ismeretanyaggal, valamint azokkal a megállapításokkal, amelyekből a szerzők a következtetéseket levonták. Az eredmények újszerűsége világosan tűnjön ki.
 • Irodalomjegyzék: külön ismertetett kritériumok alapján.

 

3. Az Irodalomjegyzék elkészítésére vonatkozó előírások:

 • Times New Roman betűtípussal,
 • 12-es betűmérettel,
 • szimpla sortávolsággal,
 • formázás nélkül.
 • Csak azok az irodalmi hivatkozások sorolhatók fel, amelyekre a szövegben utalás történt és szoros kapcsolatban vannak a kutatott problémával.

Az irodalomjegyzék konkrét előírásai:

 • A hivatkozásokat ABC sorrendben kell megadni.
 • Az idézett hivatkozások száma maximálisan 30 lehet.
 • A hivatkozott műveket nem kell sorszámozni.
 • A titulusokat, mint például Dr., nem kell kiírni a szerzők vezetékneve elé vagy után.
 • A hivatkozásoknál DOI azonosító feltüntetésére külön figyelmet kell fordítani!

 

3.1. Szövegközi hivatkozások az Irodalomjegyzékre:

 • A kézirat szövegében az utalás az adott tétel szerzőjének/szerzőinek vezetéknevével és a megjelenés évszámának zárójelben való megadásával történjék! Például:

(Bede, 2014)

 • Többszerzős hivatkozás esetén a nevek közé nagykötőjel és szóköz kerül! Például:

(Szemes – Harsányi, 2014)

 • Ha a hivatkozott műnek háromnál több szerzője van, csak az elsőnek a neve szerepeljen a szövegközi hivatkozásban, a teljes hivatkozás az irodalomjegyzékben! Például:

(Capozzi et al., 2003)

 • Ha az adott szerzőnek ugyanazon évben megjelent több publikációjára történik hivatkozás, akkor az évszámhoz a, b, c stb. írandó. Például:

(Bánhidi, 2015a)

 • Felsorolásszerű hivatkozások esetén az egyes, időrendbe és nem ábécé-sorrendbe rendezett tételeket pontosvessző választja el egymástól. Például:

(Bede, 2014; Marton, 2015)

 • Szószerinti idézés esetén az oldalszámot is kérjük feltüntetni! Például:

(Capozzi et al., 2006, 328. o.)

 

3.2. A hivatkozás formája az Irodalomjegyzékben:

Folyóirat-cikk esetén:

Szerző neve (évszám): Cikk címe. Folyóirat neve. Évfolyam. Szám. mettől-meddig o.

Példa 1.: Szemes, Á. – Harsányi, Sz. G. (2015): Sportinnováció és flow élmény vizsgálata társastáncosok körében. Magyar Sporttudományi Szemle. 16. 61. 21-28. o.

Külföldi cikk esetén annyiban módosul ez az előírás, hogy az oldalszámra utaló „o.”-t nem írjuk ki. Azaz: Szerző neve (évszám): Cikk címe. Folyóirat neve. Évfolyam. Szám. mettől-meddig.Példa 2.: Capozzi, L.C. – Nishimura, K.C. – McNeely, M.L. – Lau, H. (2015): The impact of physical activity on health-related fitness and quality of life for patients with head and neck cancer: a systematic review. British Journal of Sports Medicine. 50. 6. 325-338. DOI: 10.1136/bjsports-2015-094684

 

A DOI-szám mindig a hivatkozás végére kerül. Ha a hivatkozott cikk rendelkezik DOI számmal, azt minden esetben kérjük feltüntetni!

 

Könyv esetén:

Szerző (évszám): Cím. Kiadó, Kiadás helye

Példa 1.: Bede, B. (2014): Gyógyfürdők és gyógyszállók Magyarországon - 122 kiemelt gyógyfürdővel. Corvina, Budapest

Példa 2.: Mull, R.F. – Forrester, S.A. – Barnes, M.L. (2013): Recreational Sport Programming. Sagamore, Urbana, IL

 

Könyvfejezet, szerkesztett könyv esetén:

A részlet szerzője (évszám): Cím. In: Szerkesztő neve (szerk.): Könyv címe. Kiadó, Kiadás helye, mettől-meddig o.

Példa: Fritz, P. – Magyar, M. (2015): Társasági – egyéni rekreációs tevékenységek. In: Fritz, P. (szerk.): Szellemi rekreáció. Dialóg Campus, Budapest-Pécs, 119-245. o.

 

Internetes hivatkozás esetén:

Amennyiben ismert a szerző és az évszám, akkor az eddigieknek megfelelően járunk el,

kiegészítve az internetes forrással. Azaz: Szerző (évszám): Cím. From: weblapcím

 • Példa 1.: Marton, G. (2015): Sportturizmus. PTE TTK, Pécs. From: http://tamop-sport-2015.ttk.pte.hu/files/tananyagfejlesztes/sportturizmus.pdf


Amennyiben nem ismert a szerző, csak a kibocsátó szervezet és az évszám, akkor az adott

szervezet a szerző. A továbbiakban az eddigieknek megfelelően járunk el.

 • Példa 2.: University of Southern Maine Department of Recreation and Leisure Studies
 • (2016): Course descriptions. From: https://usm.maine.edu/rls/course-descriptions

Magyar jogszabályok esetében a Complex Hatályos Jogszabályok honlapjára

hivatkozzunk.

 • Példa 3.: 2004. évi I. törvény a sportról. From:http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400001.TV

 

4. Az illusztrációk elkészítésére vonatkozó előírások:

A képek (fotók), ábrák, táblázatok és diagramok az alábbi előírások szerint készüljenek:

 • A képek, ábrák mérete 17 cm széles 600 dpi felbontásban, *.jpg formátumban.
 • Az illusztrációkat külön-külön file-ban kérjük mellékelni.
 • A jelölések magyarázata az illusztráció alatt szerepeljen magyar és angol nyelven.
 • A fájl neve az illusztráció típusát és sorszámát tartalmazza pl.: ábra1.jpg
 • Az illusztráció javasolt helyét a szövegben kérjük megjelölni pl.: (ábra1 ide).
 • Az illusztrációkon ugyanazon adatok ne szerepeljenek, mint a képaláírásokban!
 • Az illusztrációk a szövegtől függetlenül is érthetők, értelmezhetők legyenek.
 • Fotók esetében is kérjük megadni a címét és a szerzők publikus információit.
 • A túlzott mértékű illusztrálást kérjük, kerüljék.

 

A cikkeket az alábbi email-címre küldjék meg: journal@recreationcentral.eu