"Az élmény önmagát írja; az ötletet Te írod" – Márai Sándor
Közlési feltételek

A recreation című, magyar nyelven negyedévenként megjelenő tudományos magazin lektorált tanulmányokkal és egyéb, a rekreáció széleskörű területét érintő színes írásokkal.


A magazin célja: összefoglaló közleményeket, eredeti tudományos munkákat (magyar nyelven, angol absztrakttal; illetve angol nyelven magyar absztrakttal), rövid tanulmányokat közöl a sporttudomány, egészségtudomány, táplálkozástudomány, turizmus, azon belül is a mozgásos és a szellemi rekreáció területeiről. Bemutatja a gyakorlatban alkalmazott egészségfejlesztő eljárásokat, rekreációs módszereket Közép-Kelet-Európa meghatározó rekreációs szokásait, turisztikai attrakcióit, rekreációs trendeket, települések rekreációs lehetőségeit, gasztronómiai különlegességeket, könyvismertetéseket, példaképeket, valamint egyéb, a rekreációval kapcsolatos aktuális ismeretterjesztő írásokat.

A kéziratok elbírálásának és elfogadásának joga a szerkesztőséget illeti.


A tanulmányként megjelentetni kívánt kézirat benyújtásának tartalmi előírásai:

Első szerző neve (titulus nélkül): Titulusa:

Munkahelye:

Levelezési címe:

E-mail címe:

Tudományos tevékenysége:

Főbb kutatási területei:

Fényképe:


További szerző neve (titulus nélkül):

E-mail címe:

Elektronikus elérhetősége megjelenhet-e a szaklapban, hogy az érdeklődők további információkért megkereshessék: igen nem


A szerkesztőséggel kapcsolatot tartó neve:

E-mail címe:

Telefonszáma:


A kézirat címe magyarul:

A kézirat címe angolul:


Összefoglalás magyarul:

Kulcsszavak magyarul (max.5):


Összefoglalás angolul:

Kulcsszavak angolul (max.5):


Szöveg


Irodalomjegyzék


Illusztráció neve:

Illusztráció címe magyarul:

Illusztráció címe angolul:


1. Az összefoglalók elkészítésére vonatkozó előírások:

 • Times New Roman betűtípussal,
 • 12-es betűmérettel,
 • szimpla sortávolsággal,
 • formázás nélkül,
 • terjedelme az 1.200 karaktert (szóközzel) ne haladja meg, és
 • ne tartalmazzon rövidítéseket!
 • Tartalmi elemei: Bevezetés, Célkitűzések, Eredmények, Következtetések.
 • Szerkesztésénél lényegre törő fogalmazásra kell törekedni úgy, hogy csupán az összefoglalás elolvasása is elegendő legyen a cikk lényegének megértéséhez.


2. A tanulmány szövegének elkészítésére vonatkozó előírások:

 • Times New Roman betűtípussal,
 • 12-es betűmérettel,
 • szimpla sortávolsággal,
 • formázás nélkül,
 • terjedelme a 25.000 karaktert (szóközzel) ne haladja meg, ami magában foglalja a szövegtörzsön túl az irodalomjegyzéket is!
 • A szövegben lábjegyzet, vastagon szedett, dőlt betűs, aláhúzott kiemelés nem alkalmazható! Kérjük, hogy az alcímeket ne kapitális betűtípussal írják!


Tartalmi elemei:

 • Bevezetés: néhány mondatban meg kell jelölni a kérdésfelvetést. Kerülni kell a részletes történelmi áttekintést. Az irodalmi hivatkozásokat a legújabb eredeti közleményekre és összefoglalókra kell korlátozni.
 • Módszerek: világosan és pontosan kell leírni azokat a módszereket, amelyek alapján a szerzők az eredményeket megkapták. Amennyiben a módszereket már közölték, elegendő, ha csak a metodika alapelveit jelöli meg.
 • Eredmények: a „Következtetés” résztől elkülönítve, világosan kell szerkeszteni.
 • Következtetések: legyen kapcsolatban az ide vonatkozó legújabb ismeretanyaggal, valamint azokkal a megállapításokkal, amelyekből a szerzők a következtetéseket levonták. Az eredmények újszerűsége világosan tűnjön ki.
 • Irodalomjegyzék: külön ismertetett kritériumok alapján.


3. Az Irodalomjegyzék elkészítésére vonatkozó előírások:

 • Times New Roman betűtípussal,
 • 12-es betűmérettel,
 • szimpla sortávolsággal,
 • formázás nélkül.
 • Csak azok az irodalmi hivatkozások sorolhatók fel, amelyekre a szövegben utalás történt és szoros kapcsolatban vannak a kutatott problémával.

Az irodalomjegyzék konkrét előírásai:

 • A hivatkozásokat ABC sorrendben kell megadni.
 • Az idézett hivatkozások száma maximálisan 30 lehet.
 • A hivatkozott műveket nem kell sorszámozni.
 • A titulusokat, mint például Dr., nem kell kiírni a szerzők vezetékneve elé vagy után.
 • A hivatkozásoknál DOI azonosító feltüntetésére külön figyelmet kell fordítani!


3.1. Szövegközi hivatkozások az Irodalomjegyzékre:

 • A kézirat szövegében az utalás az adott tétel szerzőjének/szerzőinek vezetéknevével és a megjelenés évszámának zárójelben való megadásával történjék! Például:

(Bede, 2014)

 • Többszerzős hivatkozás esetén a nevek közé nagykötőjel és szóköz kerül! Például:

(Szemes – Harsányi, 2014)

 • Ha a hivatkozott műnek háromnál több szerzője van, csak az elsőnek a neve szerepeljen a szövegközi hivatkozásban, a teljes hivatkozás az irodalomjegyzékben! Például:

(Capozzi et al. 2003)

 • Ha az adott szerzőnek ugyanazon évben megjelent több publikációjára történik hivatkozás, akkor az évszámhoz a, b, c stb. írandó. Például:

(Bánhidi, 2015a)

 • Felsorolásszerű hivatkozások esetén az egyes, időrendbe és nem ábécé-sorrendbe rendezett tételeket pontosvessző választja el egymástól. Például:

(Bede, 2014; Marton, 2015)

 • Szószerinti idézés esetén az oldalszámot is kérjük feltüntetni! Például:

(Capozzi et al., 2006, 328. o.)


3.2. A hivatkozás formája az Irodalomjegyzékben:

Folyóirat-cikk esetén:

Szerző neve (évszám): Cikk címe. Folyóirat neve. Évfolyam. Szám. mettől-meddig o.

Példa 1.: Szemes, Á. – Harsányi, Sz. G. (2015): Sportinnováció és flow élmény vizsgálata társastáncosok körében. Magyar Sporttudományi Szemle. 16. 61. 21-28. o.

Külföldi cikk esetén annyiban módosul ez az előírás, hogy az oldalszámra utaló „o.”-t nem írjuk ki. Azaz: Szerző neve (évszám): Cikk címe. Folyóirat neve. Évfolyam. Szám. mettől-meddig.Példa 2.: Capozzi, L.C. – Nishimura, K.C. – McNeely, M.L. – Lau, H. (2015): The impact of physical activity on health-related fitness and quality of life for patients with head and neck cancer: a systematic review. British Journal of Sports Medicine. 50. 6. 325-338. DOI: 10.1136/bjsports-2015-094684


A DOI-szám mindig a hivatkozás végére kerül. Ha a hivatkozott cikk rendelkezik DOI számmal, azt minden esetben kérjük feltüntetni!


Könyv esetén:

Szerző (évszám): Cím. Kiadó, Kiadás helye

Példa 1.: Bede, B. (2014): Gyógyfürdők és gyógyszállók Magyarországon - 122 kiemelt gyógyfürdővel. Corvina, Budapest

Példa 2.: Mull, R.F. – Forrester, S.A. – Barnes, M.L. (2013): Recreational Sport Programming. Sagamore, Urbana, IL


Könyvfejezet, szerkesztett könyv esetén:

A részlet szerzője (évszám): Cím. In: Szerkesztő neve (szerk.): Könyv címe. Kiadó, Kiadás helye, mettől-meddig o.

Példa: Fritz, P. – Magyar, M. (2015): Társasági – egyéni rekreációs tevékenységek. In: Fritz, P. (szerk.): Szellemi rekreáció. Dialóg Campus, Budapest-Pécs, 119-245. o.


Internetes hivatkozás esetén:

Amennyiben ismert a szerző és az évszám, akkor az eddigieknek megfelelően járunk el, kiegészítve az internetes forrással. Azaz: Szerző (évszám): Cím. From: weblapcím

Példa 1.: Marton, G. (2015): Sportturizmus. PTE TTK, Pécs. From: http://tamop-sport-2015.ttk.pte.hu/files/tananyagfejlesztes/sportturizmus.pdf

Amennyiben nem ismert a szerző, csak a kibocsátó szervezet és az évszám, akkor az adott szervezet a szerző. A továbbiakban az eddigieknek megfelelően járunk el.

Példa 2.: University of Southern Maine Department of Recreation and Leisure Studies (2016): Course descriptions. From: https://usm.maine.edu/rls/course-descriptions

Magyar jogszabályok esetében a Complex Hatályos Jogszabályok honlapjára hivatkozzunk.

Példa 3.: 2004. évi I. törvény a sportról. From: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400001.TV


További hivatkozásokra vonatkozó kérdéseikkel forduljanak a szerkesztőséghez!

4. Az illusztrációk elkészítésére vonatkozó előírások:

A képek (fotók), ábrák, táblázatok és diagramok az alábbi előírások szerint készüljenek:

 • A képek, ábrák mérete 17 cm széles 600 dpi felbontásban, *.jpg formátumban.
 • Az illusztrációkat külön-külön file-ban kérjük mellékelni.
 • A jelölések magyarázata az illusztráció alatt szerepeljen magyar és angol nyelven.
 • A fájl neve az illusztráció típusát és sorszámát tartalmazza pl.: ábra1.jpg
 • Az illusztráció javasolt helyét a szövegben kérjük megjelölni pl.: (ábra1 ide).
 • Az illusztrációkon ugyanazon adatok ne szerepeljenek, mint a képaláírásokban!
 • Az illusztrációk a szövegtől függetlenül is érthetők, értelmezhetők legyenek.
 • Fotók esetében is kérjük megadni a címét és a szerzők publikus információit.
 • A túlzott mértékű illusztrálást kérjük, kerüljék.


A tanulmány rovatba megjelentetni kívánt cikkeket a felelős szerkesztő (Dr. Fritz Péter) alábbi email-címére küldjék meg: journal@recreationcentral.eu


SZELLEMI REKREÁCIÓ ROVAT CIKKEI


Az ebbe a rovatba szánt cikkek a széles körűen értelmezett „nem-mozgásos területet” ölelik fel:

 • kulturális szabadidő eltöltési lehetőségek (zenehallgatás és zenélés, olvasás, színház, mozi, múzeum/kiállítás, gyűjtő tevékenységek, népszokások, hagyományok, stb.),
 • játékok, vetélkedők és más szórakozási lehetőségek, mint szabadidő eltöltési formák,
 • természet adta lehetőségek kihasználása a szabadidő hasznos eltöltésében,
 • mozgásos programok kiegészítő és relaxációs eljárásai,
 • élménypedagógia, csapatépítési tréningek,
 • alkalmazott pszichológiai területek (mint például művészet pszichológia),
 • mentális egészségproblémák kezelése, terápiás rekreáció, stb.

Bármely életkori csoportra vonatkozó, egyéni és társas élményszerző tevékenységről szóló írásokat várunk. Döntően nem a mozgás-elemzéssel foglalkozunk, hanem az értelmi és érzelmi funkciókat, illetve a manuális/finommotorikus/kreatív finom koordinációs képességfejlesztést állítják ezek a cikkek a vizsgálódásuk középpontjába.

A cikkek terjedelme a 10.000 karaktert (szóközzel) nem haladhatja meg.

A szerző(k)re (fotóval) és a szerkesztőséggel kapcsolatot tartó személyre vonatkozó adatokat a tudományos közleményeknél feltüntetett rendszerben adják meg.

Amennyiben forrás-felhasználással járt a cikk megírása, a tudományos közleményeknél feltüntetett hivatkozási rendszert kérjük használni mind a szövegközi hivatkozások (tartalmi és szó szerinti), mind pedig az Irodalomjegyzék vonatkozásában.

Az illusztrációk (fotók/képek, ábrák, stb.) színesítik, s egyértelműsítik a cikkben leírt szöveget. Így praktikusnak tartjuk ezek használatát. Elkészítésükre és beküldésükre vonatkozóan ugyanazok az előírások érvényesek, mint a tudományos közlemények esetében.


Rovatvezető: Magyar Márton (szellemi@recreationcentral.eu)

Lehetőség van a szellemi rekreációs vonatkozású cikkben kutatási eredmény bemutatására, tudományos közleményként történő elfogadtatására is. Ebben az esetben a tanulmányoknál feltüntetett rendszert kérjük használni teljeskörűen. A 2 bíráló döntése alapján elfogadásra vagy elutasításra kerülhet a cikk. Tudományos elutasítás esetén is megjelentetjük a cikket a rovatban.


LAPZÁRTA


Megírt cikkeiket az alábbi határidők betartásával küldjék be az adott rovatvezető email-címére:

lapszám

lapzárta

várható megjelenés

tavasz

február 3.

március 14.

nyár

május 3.

június 15.

ősz

augusztus 3.

szeptember 15.

tél

november 6.

december 15.


Amennyiben a fenti határidő után érkezik be az adott cikk, akkor várólistára kerül.

Minden esetben visszajelzést adunk arról, hogy az elbírálás során milyen eredmény született, illetve melyik lapszámban tudjuk biztosítani a megjelen